REGULAMIN PROJEKTU TANIE ŁĄCZE

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie sigmaessays math homework Tanie Łącze oraz stawki miesięcznie wynikające z tytułu korzystania z marki i logotypu Tanie Łącze. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

§1

Słownik pojęć

 

 1. Projekt Tanie Łącze (dalej: Tanie Łącze lub TŁ) – wspólne przedsięwzięcie, realizowane, zarządzane i finansowane oddolnie przez członków KIKE, polegające na:
  – zestawieniu i utrzymaniu transmisji pomiędzy Węzłami Uczestników TŁ w oparciu o zasoby własne lub podmiotów trzecich;
  – udostępnieniu innym uczestnikom TŁ możliwości zestawiania transmisji L2 (vlan) do wybranych punktów docelowych TŁ w oparciu o posiadane wolne zasoby transmisyjne;
  – koszty realizacji transmisji przez infrastrukturę podmiotów trzecich ponosi zamawiający w oparciu o ofertę dysponenta wykorzystywanej infrastruktury.
 2. Marka projektu Tanie Łącze -–zawiera wszelkie zastrzeżone przez Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej formy promocji projektu Tanie Łącze oraz usług w projekcie świadczonych.
 3. Logotyp projektu Tanie Łącze – znak graficzny zastrzeżony przez Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej na potrzeby marektingowe projektu Tanie Łącze.
 4. Uczestnik projektu Tanie Łącze  – Członek KIKE podłączony do Projektu Tanie Łącze.
 5. Usługi projektu Tanie Łącze – wszelkie usługi świadczone na rzecz Uczestników w węzłach projektu Tanie Łącze.
 6. Węzeł Końcowy (WK) projektu TŁ – miejsce zakończenia transmisji do innych węzłów TŁ lub dostawców transmisji, zazwyczaj serwerownia lub główny węzeł sieciowy Uczestnika TŁ. Uwaga – Uczestnik projektu TŁ może wskazać w swojej strukturze więcej, niż jeden WK – np. gdy posiada sieć w dwóch różnych miastach – jako możliwe punkty zakończenia transmisji innych Uczestników TŁ. Wskazanie więcej, niż dwóch WK przez Uczestnika wiąże się z naliczeniem opłat analogicznych dla WA i opisanych w §3.
 7. Węzeł agregacyjny (WA) projektu TŁ – węzeł pośredniczący w ruchu pomiędzy WK, a innymi Węzłami TŁ. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za WA uznaje się węzeł agregujący co najmniej 3 WK, przy czym zasoby własne administratora WA uznaje się jako jednego z Uczestników Węzła. Transmisje i węzły podmiotów trzecich, nie będących Uczestnikami TŁ, nie są wliczane do puli WK obsługiwanych w WA. Celem współpracy jest bowiem pozyskiwanie kontraktów na usługi komercyjne realizowane również dla podmiotów trzecich w oparciu o sieć Węzłów TŁ.
 8. Operator węzła projektu Tanie Łącze – Uczestnik, który świadczy usługi dla innych operatorów, w oparciu o Regulamin projektu Tanie Łącze wykorzystując markę projektu Tanie Łącze.

§2

Zasady uczestnictwa w projekcie Tanie Łącze

 

 1. Usługi projektu Tanie Łącze mogą być świadczone tylko dla Uczestników TŁ.
 2. Członek KIKE staje się pełnoprawnym Uczestnikiem projektu Tanie Łącze po podpisaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Wystąpienie z TŁ może nastąpić po wypowiedzeniu współpracy przez jedną ze stron z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia. Administrator węzła występującego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o fakcie wystąpienia z Projektu wszystkich innych Uczestników, którzy wykorzystują urządzenia jego węzła lub transmisje wraz z informacją, czy nadal będzie on mógł pośredniczyć w realizacji transmisji jako podmiot trzeci – dostawca transmisji.
 4. Operator Węzła Agregacyjnego TŁ ma obowiązek umieścić na stronie głównej logo projektu Tanie Łącze z linkiem do strony projektu Tanie Łącze. Logo musi być widoczne od razu po wejściu na stronę operatora węzła projektu Tanie łącze.
 5. Operator Węzła Agregacyjnego TŁ ma obowiązek dostarczyć logotyp swojego węzła oraz link do strony węzła, którym zarządza, a także listę WA, do których jest podpięty na adres: tanielacze@kike.pl.
 6. Operator Węzła Agregacyjnego TŁ zobowiązuje się do przedstawienia oferty usług dostępnych w swoim węźle oraz wzorców umów w celu możliwości weryfikacji przejrzystości oferty.
 7. Operator WK ma obowiązek przesłać na adres: tanielacze@kike.pl listę WA, do których jest podłączony i aktualizować ją w przypadku zmiany punktu włączenia do Projektu TŁ.
 8. Usługi świadczone w infrastrukturze dla podmiotów nie będących członkami Taniego Łącza nie mogą być realizowane poniżej 120% stawki dla uczestników projektu TŁ.

§3

Opłaty i stawki

 

 1. Operator Węzła Agregacyjnego TŁ zobowiązany jest do dokonywania opłat z tytułu korzystania z marketingu, logo i marki projektu Tanie Łącze.
 2. Opłaty miesięczne ponoszone przez Operatora Węzła Agregacyjnego TŁ z tytułu uczestnictwa w projekcie Tanie Łącze oraz korzystania z marki i logotypu projektu Tanie Łącze zależne są od ilości uczestników korzystających z Węzła Agregacyjnego TŁ, którym Operator węzła projektu Tanie Łącze zarządza i wynoszą:
  (50 PLN – 2 do 15 Uczestników; 250 PLN – od 16 do 99 Uczestników; 500 PLN powyżej 100 Uczestników).
 3. W zamian za opłaty wnoszone przez węzeł Operator Węzła Agregacyjnego TŁ otrzymuje: uwzględnienie w marketingu KIKE, w tym logotyp węzła projektu Tanie Łącze oraz informacje o nim na stronie projektu Tanie Łącze. Możliwość prezentacji węzła w ramach agendy konferencji KIKE (długość prezentacji zależna od dostępność czasu w agendzie).

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje ma Zarząd Izby.
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie mogą zostać podjęte przez Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, a Uczestnik projektu Tanie Łącze w przypadku the best juicer braku akceptacji zmian automatycznie po okresie 90 dni przestaje być Uczestnikiem projektu Tanie Łącze tracąc jednocześnie prawo do korzystania z marki i logotypu projektu Tanie Łącze oraz związanych z tym praw i obowiązków.